ضخامت سنج ساعتی با بازه ی 120 mm کورس 0-10 ffASIMETO

zekhamatsanj-saati